Financiële afspraken

Wij werken volgens het IKG-systeem of inkomensgerelateerde kinderopvang. Dit wil zeggen dat je de opvang kan betalen volgens je inkomen en dat je hiervoor een attest met kindcode moet aanvragen.

Reservatiewaarborg

Bij inschrijving betalen de ouders een reservatiewaarborg van € 250.

Ouderbijdrage voor de opvangprestaties

De ouders betalen een financiële bijdrage volgens hun inkomen. Hiervoor is een attest met kindcode vereist. Ouders dienen dit attest vóór de start van de opvang aan te vragen via Kind & Gezin.

De berekening van de bijdrage gebeurt op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen en op basis van bewijsstukken die gelden bij de start van de opvang. Kind en Gezin voorziet geen jaarlijkse herberekening, wel een indexaanpassing. Kind en Gezin kan aan de gezinnen vragen om bewijsstukken voor te leggen die de basis vormen voor de berekening van de financiële bijdrage.

Ouders die hun inkomen niet bekend willen maken, hebben ook een attest nodig. Zij betalen dan het maximumtarief.

Ouders kunnen aan het OCMW een individueel verminderd tarief aanvragen ingeval van werkloosheid, leefloon of moeilijke financiële situatie. Het verminderd tarief is het minimumtarief of 50% van het berekende tarief.

Het inkomenstarief betaal je voor:

– de opvangdagen die gereserveerd zijn in het opvangplan en waarop het kind aanwezig is;
– de extra (occasionele) overeengekomen opvangdagen waarop het kind aanwezig is;
– de afwezigheden die gemeld zijn vóór 9u én indien de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen
zijn opgebruikt.

Voor een opvangduur tussen 5u en 10u59 betaal je 100% van het tarief. Voor een duur minder dan 5u betaal je 60% van het tarief. Verblijfstijden van een kind verspreid over verschillende tijdstippen op één dag worden samengeteld.

Meer informatie over het inkomenstarief kan je hier lezen.

Het maximaal inkomenstarief betaal je voor:

– ongewettigde afwezigheidsdagen (afwezigheid niet gemeld of te laat gemeld).

Eventueel bijkomende kosten:

– kosten in geval van verlies of beschadiging van materiaal dat door het kinderdagverblijf aan de ouders werd ter beschikking gesteld en wordt meegenomen naar huis (bijvoorbeeld: heen-en-weerschriftje; registratiebadge;). Deze zullen tegen kostprijs worden aangerekend.
– sanctionerende vergoeding voor afhaling na sluitingstijd
– administratiekosten bij wanbetaling

Facturatiekost

De facturatiekost bedraagt 3.50 euro per maand.

Meer informatie over de inkomenstarief, reservatiewaarborg en eventuele bijkomende kosten lees je in Bijlage B van het huishoudelijk reglement of in de brochure van Kind en Gezin.

Facturatie

De ouders ontvangen maandelijks een voorschotfactuur (volgens het inkomenstarief) van GO! kinderdagverblijf ’t Kasteeltje voor het aantal gereserveerde opvangdagen en/of-uren van de volgende maand, zoals opgenomen in het individueel opvangplan.

Op de volgende voorschotfactuur worden de eventueel opgebruikte gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (respijtdagen) en/of ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen en/of bijkomende kosten van de voorbije maand verrekend.

Het factuurbedrag wordt betaald via overschrijving op het rekeningnummer van GO! kinderdagverblijf ‘t Kasteeltje en dit binnen de 2 weken na factuurdatum. GO! kinderdagverblijf ‘t Kasteeltje dringt aan op stipte betaling.

Wanbetalers

Verloop bij wanbetaling:

– 20 dagen na factuurdatum wordt een herinnering verzonden met het verzoek tot onmiddellijke betaling.
– In geval de factuur niet betaald is binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de herinnering, wordt een eerste aanmaning aangetekend verstuurd. Hiervoor worden administratiekosten aangerekend.
– 14 dagen na de eerste aanmaning wordt een tweede aanmaning aangetekend verstuurd.
– Hiervoor worden opnieuw administratiekosten aangerekend.
– In geval het hierboven beschreven betalingstraject is afgelopen én de factuur nog steeds niet is betaald, kan de organisator beslissen om een incassobureau in te schakelen en zal er een incassotraject opgestart worden.
– Bij inschakeling van een incassobureau zullen incassokosten aangerekend worden.

Indien de ouders herhaaldelijk niet tijdig betalen of geen gevolg geven aan de aanmaningen tot betaling, kan de organisator de opvang van het kind stopzetten.
De organisator zal de ouders vooraf schriftelijk informeren over een mogelijke uitsluiting als het normale betalingstraject voor een factuur is afgelopen.

Fiscaal attest

Jaarlijks ontvangen de gezinnen voor kinderen die in de loop van het vorig kalenderjaar in de opvangvoorziening werden opgevangen, een fiscaal attest met vermelding van de betaalde basisbijdrage. Dit attest wordt opgemaakt en bezorgd door GO! kinderdagverblijf ’t Kasteeltje.

Eventueel bijkomende bijdragen, zoals vermeld op Bijlage B bij het Huishoudelijk Reglement, staan hierop niet vermeld. De FOD Financiën verbiedt het vermelden van de bijkomende bijdragen op het fiscaal attest.

Voor inlichtingen over de fiscale attesten kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën –
contactcentrum: 02 572 57 57. De gratis brochure kan je bestellen bij:
Federale Overheidsdienst Financiën
Dienst Communicatie
North Galaxy
Koning Albert II laan 33 – bus 70
1030 Brussel

Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen

Ouders hebben recht op een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen per kalenderjaar. Dit zijn dagen waarop het kind afwezig kan zijn, ongeacht de reden. Bijvoorbeeld: ouder is ziek thuis; ouders nemen een snipperdag; het kind gaat een dagje naar de grootouders; enz

De afwezigheid van het kind moet vóór 9u aan het kinderdagverblijf gemeld worden! Indien dit niet het geval is, dan wordt deze dag als ongerechtvaardigde afwezigheidsdag beschouwd. Elke ongerechtvaardigde afwezigheidsdag zal worden aangerekend aan het maximaal inkomenstarief, ongeacht het inkomenstarief dat ouders normaal betalen.
Zie bijlage B bij het huishoudelijk reglement van het kinderdagverblijf.

Opgelet: Indien het kind een aantal dagen ziek is en thuis moet blijven, worden deze dagen ook meegeteld als gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. Een doktersattest is niet nodig.

Indien het kind langer dan 2 opeenvolgende weken afwezig is wegens ziekte en dit gestaafd wordt door een doktersattest, worden deze dagen niet in rekening gebracht als gerechtvaardigde afwezigheidsdagen.

Meer informatie over de berekening van het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen kan u vinden bij punt 6 van de schriftelijke overeenkomst.