Inschrijvingsprocedure

De inschrijvingen vinden plaats in GO! kinderdagverblijf ‘t Kasteeltje na afspraak met de verantwoordelijke.
Op die manier krijgen ouders de kans om kennis te maken met het kinderdagverblijf en met het personeel.

Tijdens een persoonlijk gesprek met de verantwoordelijke wordt het huishoudelijk reglement besproken en wordt de schriftelijke overeenkomst opgesteld.

Er wordt een administratief dossier samengesteld dat volgende documenten bevat:

– Huishoudelijk reglement met volgende bijlagen:

  • Bijlage A: bijzondere afspraken
  • Bijlage B: ouderbijdragen
  • Bijlage C: sluitingsdagen kinderdagverblijf

– Verklaring van ontvangst en kennisneming van het huishoudelijk reglement
– Schriftelijke overeenkomst met bijlage “Individueel opvangplan van het kind”
– Inlichtingenfiche
– Stortingsbewijs reservatiewaarborg
– Bewijs van identiteit kind
– Toestemming tot maken en publiceren van beeldmateriaal.
– Toestemming tot deelname aan de wenmomenten in de kleuterschool.
 

Reservatiewaarborg

Bij inschrijving betalen de ouders een “reservatiewaarborg” van € 250 (*).
De reservatiewaarborg dient gestort te zijn binnen de 15 kalenderdagen na ondertekening van de schriftelijke overeenkomst.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de gestorte reservatiewaarborg op de rekening van GO! kinderdagverblijf ’t Kasteeltje.
Dit bedrag dient tot waarborg van volgende verplichtingen uit de schriftelijke overeenkomst en/of het huishoudelijk reglement:

– het naleven van de schriftelijke reservatie van een kinderopvangplaats;
– het betalen van facturen;
– het naleven van de opzegbepalingen.

Als aan al deze verplichtingen voldaan is, wordt de reservatiewaarborg integraal teruggestort binnen de 10 werkdagen:

– na de einddatum van het opvangplan
– na het verstrijken van de opzegtermijn.

De waarborg zal geheel of gedeeltelijk worden ingehouden indien de ouders volgende verplichtingen uit de schriftelijke overeenkomst of het huishoudelijk reglement niet nakomen:

– het naleven van de schriftelijke reservatie van een opvangplaats;
– het betalen van facturen;
– het naleven van de opzegbepalingen.

Indien de ouders, vóór de startdatum van het opvangplan, door overmacht onverwacht geen gebruik kunnen maken van de opvang, richten zij een gemotiveerde aanvraag tot terugbetaling van de reservatiewaarborg aan administratie@kinderdagverblijf-kasteeltje.be.

De organisator of zijn vertegenwoordiger zal de gemotiveerde aanvraag grondig in overweging nemen en documenten opvragen die de overmacht staven. Uiterlijk 10 werkdagen na ontvangstmelding van de stavingsdocumenten worden de ouders door de organisator of zijn vertegenwoordiger schriftelijk in kennis gesteld van de genomen beslissing.