Praktische afspraken

Haal- en brengmomenten

Het kinderdagverblijf is open vanaf 7u ‘s morgens tot 18u ‘s avonds. Vóór 7u en na 18u is er geen opvang.

De ouders brengen het kind tijdig naar de opvang, volgens de afspraken in het individueel opvangplan. De ouders hebben tijdens de openingsuren steeds toegang tot de lokalen waar hun kind verblijft.

’s Avonds is GO! kinderdagverblijf ‘t Kasteeltje gesloten om 18u. Dit betekent dat de kinderen ten laatste 5 min. vóór sluitingstijd worden afgehaald. Bij laattijdig afhalen wordt een sanctionerende vergoeding aangerekend. Zie Bijlage B bij het Huishoudelijk Reglement.

De ouders geven het contactadres op van diegene die mag gecontacteerd worden om het kind te komen afhalen, indien de ouders onmogelijk tijdig het kind kunnen afhalen (bv. in geval van ernstige verkeersproblemen,…).

Bij inschrijving dienen de ouders de namen kenbaar te maken van de personen die het kind (mogelijk) komen afhalen in het kinderdagverblijf. Deze lijst wordt als bijlage aan de inlichtingenfiche toegevoegd. Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de overeenkomst. Ouders dienen vooraf de begeleidster (s) te verwittigen wanneer iemand anders hun kind komt afhalen.

De persoon die het kind komt brengen of afhalen registreert zich aan de hand van een identiteitskaart.

Voeding

Het kinderdagverblijf staat in voor een gezonde en gevarieerde voeding in functie van de leeftijd van uw kind.

Deze regels gelden uiteraard niet voor baby’s. Hier wordt rekening gehouden met het persoonlijk voedingsschema. Flesvoeding voor baby’s wordt meegebracht door de ouders en wordt door de begeleidsters net vóór elke maaltijd ter plaatse klaargemaakt. Ook fruitpapjes worden steeds vers bereid. Het fruitpapje of het vieruurtje wordt in de namiddag gegeven.

Er is mogelijkheid om in het kinderdagverblijf te ontbijten (tot 9u), maar het ontbijt wordt door de ouders meegebracht.

Indien de kinderen omwille van geloofsovertuiging bepaalde voedingsmiddelen niet mogen gebruiken, wordt hiermee rekening gehouden en worden hieromtrent met de ouders afspraken gemaakt.

Kleding en verzorging

De ouders brengen het kind gewassen en gekleed naar de opvang. In principe worden er geen badjes gegeven. Alleen onder bepaalde omstandigheden en na afspraak met de ouders kan af en toe op deze regel een uitzondering gemaakt worden.

De ouders zorgen voor voldoende reservekleding die voorzien is van een naamlintje. Indien de kleding niet voorzien is van een naamlintje, kan het kinderdagverblijf niet instaan bij verlies van dit kledingstuk.

Bij opname in het kinderdagverblijf krijgt elk kind een embleem dat hij/zij behoudt gedurende het ganse verblijf. Elk kind heeft een eigen opbergplaats om persoonlijke spulletjes en  verzorgingsproducten op te bergen, voorzien van dit embleem. Ieder kind heeft zijn eigen bedje met het nodige linnen. Buikslapen wordt in geen enkel geval toegestaan.

Ouderparticipatie

Een goede kinderopvang vertrekt vanuit een respectvolle en nauwe samenwerking tussen de ouders en het personeel. De directie en het personeel streven naar regelmatig overleg en een duidelijke communicatie tussen ouders en begeleidsters.

Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Via het gebruik van een ‘heen-en weerschriftje’, waarin zowel door ouders als door personeel dagelijks informatie over het kind genoteerd wordt, kan de opvang afgestemd worden op de individuele noden van het kind. Alle berichtgeving in het heen- en weerschriftje dient dagelijks voor gezien getekend te worden, zowel door het personeel als door de ouders.

Opvang van een ziek kind

Een ziek kind kan niet naar het kinderdagverblijf. Daarom worden ouders verzocht al op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval dat het kind ’s ochtends ziek zou zijn en er dringend alternatieve opvang nodig is.

Hierbij staat enerzijds het belang van het kind voorop en anderzijds wordt ook rekening gehouden met het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van het ziek geworden kind met zich meebrengt.

Het vervoer van een ernstig ziek kind gebeurt enkel door de dienst 100.

Ouders melden elk medisch of psychisch probleem van het kind, dat een gevaar kan betekenen voor de begeleidsters (wanneer deze bijvoorbeeld zwanger zijn) of dat een bijzondere waakzaamheid van het personeel vergt. Dit met het oog op het preventief beschermen van de medewerkers en andere kinderen in het kinderdagverblijf en om onnodige risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.

Regeling indien een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang.

Indien het kind in de loop van de dag ziek wordt, neemt een medewerker van het kinderdagverblijf contact op met de ouder(s). Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht.

In de meeste gevallen zal het voor het kind het best zijn dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald. Eventuele medische kosten vallen ten laste van de ouders.

Indien de ouder(s) niet bereikbaar zijn, in medische noodsituaties of bij een ongeval doet de begeleidster een beroep op de schoolarts. In ernstige gevallen wordt de hulpdienst verwittigd en wordt het kind naar het ziekenhuis gebracht.De ouders worden hiervan altijd verwittigd nadat het kind verzorgd is, tenzij een behandeling noodzakelijk is waarvoor de ouders hun toestemming moeten geven.

De kosten voor medische verzorging moeten eerst door de ouders betaald worden, maar kunnen in geval van een ongeval nadien teruggevorderd worden via de verzekering van het kinderdagverblijf.

Medicatie

In principe wordt er geen medicatie toegediend.

De ouders dienen de arts te verzoeken om bij voorkeur medicatie voor te schrijven die ’s morgens en ’s avonds door de ouders zelf kan toegediend worden.

Uitzonderlijk kan, enkel op medisch voorschrift, medicatie toegediend worden in het kinderdagverblijf. Dit dient duidelijk genoteerd te worden in het heen- en weerschriftje.

Bovendien dient op de fles/flacon/tube of andere verpakking door de apotheker duidelijk vermeld te worden:
– naam van de inhoud
– naam van de dokter / apotheker
– naam van het kind
– datum van aflevering en vervaldatum
– dosering en wijze van toediening en duur van de behandeling
– wijze van bewaren

Verzekering

GO! kinderdagverblijf ‘t Kasteeltje heeft een verzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van het personeel en de kinderen. Een ongevallenpolis werd afgesloten voor lichamelijke letsels.

Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de verantwoordelijke of zijn/haar vervanger. De verantwoordelijke brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.

Kosten voor medicatie en eventuele spoedtussenkomsten door een arts of ziekenhuis zijn ten laste van de ouders.

Bij een schadegeval beperkt GO! kinderdagverblijf ‘t Kasteeltje zich tot de bedragen die door de verzekering uitgekeerd worden. Elke schadeclaim die hoger ligt dan de door de verzekering uitgekeerde bedragen, zal verworpen worden.

Klachtenprocedure

GO! kinderdagverblijf ‘t Kasteeltje pleit ten allen tijde voor een open communicatie tussen begeleiders en ouders. Ouders hoeven nooit te aarzelen om bepaalde klachten of problemen te bespreken met de betrokkene zelf of met de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf. Ook vragen, bemerkingen of problemen in verband met het inkomensgerelateerdsysteem worden in eerste instantie besproken met de verantwoordelijke van de opvangvoorziening.

Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing kan contact opgenomen worden met de
Klachtendienst van Kind & Gezin, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel.
Tel.: 02/533.14.14 Fax: 02/534.14.48 of e-mail.

Voor blijvende vragen kan men zich wenden tot de Kind en Gezin-lijn, hetzij telefonisch op het nummer 078 150 100, hetzij schriftelijk per e-mail.

De Klachtendienst zal de klacht voor verdere behandeling opnemen. Concreet zal nagegaan worden of een correcte toepassing van de regelgeving in verband met het inkomensgerelateerd systeem werd toegepast. Nadat al de relevante gegevens zijn verzameld en onderzocht zal de Klachtendienst een eindbevinding opmaken en deze meedelen aan de klager. Indien uit de behandeling blijkt dat de klacht gegrond is, zal de Klachtendienst de voorziening vragen bij Kind en Gezin een passende rechtzetting door te voeren.

Algemene klachtenprocedure GO! scholengroep Rivierenland:
klachten over de werking van het zelfstandig kinderdagverblijf of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid waar geen georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien is, dienen kort na de feiten gemeld te worden aan de verantwoordelijke van GO! kinderdagverblijf ’t Kasteeltje en met hem/haar te worden besproken.
Wordt na overleg met de verantwoordelijke niet tot een akkoord gekomen of handelt de klacht over het optreden van de verantwoordelijke zelf, dan kan men schriftelijk klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep, waarna deze de behandeling van de klacht op zich neemt.

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen zendt de algemeen directeur de klager een ontvangstbevestiging waarbij hij informatie verstrekt inzake de behandeling van de klacht. Indien de klacht afgewezen wordt, brengt hij/zij de klager hiervan op de hoogte en wordt dit gemotiveerd.

De algemeen directeur start een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Na het onderzoek stuurt hij/zij de klager een brief met een samenvatting van het onderzoek en zijn gemotiveerde bevindingen inzake de klacht. De algemeen directeur behandelt de klacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.

Over de wijze waarop men behandeld is en tegen het resultaat van de behandeling van de klacht kan beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Ombudsdienst. Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht ingediend wordt niet op.

Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Een aantal gegevens van ouders en kinderen worden door de scholengroep opgenomen in een bestand voor administratieve doeleinden. Bij het verzamelen van gegevens van uw kind respecteert de scholengroep de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.
Alle medewerkers van GO! kinderdagverblijf ’t Kasteeltje zijn gebonden door de verplichtingen om het stilzwijgen te bewaren. Zij maken geen informatie over het kind of zijn verblijf over aan derden.